EN

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ SPOLEČNOSTI TOP KRAFT CZ S.R.O. | Novinky | top-kraft.cz

info@topkraft.cz +420 774 728 237

Top-kraft.cz Novinky ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ SPOLEČNOSTI TOP KRAFT CZ S.R.O.

24/05 2018

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ SPOLEČNOSTI TOP KRAFT CZ S.R.O.

zásady zpracování osobních údajů obchodních partnerů společnosti TOP KRAFT CZ s.r.o.

přijaté v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

1          úvod

Společnost TOP KRAFT CZ s.r.o. (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje tzv. subjektů údajů – fyzických osob, které jsou obchodními partnery (dodavateli či zákazníky) Správce (dále jen „Partneři“).

Správce dbá na to, aby zpracování osobních údajů Partnerů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Správce dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená GDPR jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji.

Tyto zásady byly přijaty mimo jiné za účelem doložení souladu zpracování osobních údajů ze strany Správce s právními předpisy. Vysvětlení jednotlivých pojmů souvisejících se zpracováním osobních údajů dle těchto zásad je uvedeno v čl. 0 níže.

2         Správce osobních údajů

2.1         Totožnost Správce

Správcem osobních údajů je společnost TOP KRAFT CZ s.r.o., IČO: 28604237, se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34224.

2.2        Kontaktní údaje Správce

Sídlo:                                     Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Provozovna:                         Slovenská 1058/1A, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava (bývalý areál Řempo)

Datová schránka:                 rbmfj2a

Kontaktní osoba:                  Marek Štellner, jednatel

Telefon:                                 +774728237

E-mail:                                  stellner@topkraft.cz

3         Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

3.1         Jednání o uzavření smlouvy (dohody)

Správce zpracovává osobní údajů Partnerů za účelem uzavřením smlouvy (či jakékoli dohody) s Partnery. K takovému zpracování dochází v počáteční fázi komunikace mezi Správcem a Partnerem, tedy zejména při vyjednávání vedoucím k uzavření příslušné smlouvy (dohody).

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Partnera coby subjektu údajů.

3.2        Plnění uzavřené smlouvy (dohody)

Správce zpracovává osobní údaje Partnerů zejména za účelem plnění smlouvy uzavřené s Partnery.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, jejíž stranou je Partner coby subjekt údajů.

3.3        Plnění právních povinností ze strany Správce

Správce zpracovává osobní údaje Partnerů za účelem plnění právních povinností Správce (zejména povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví a zákona o DPH).

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

3.4        Oprávněné zájmy Správce

Správce může zpracovávat osobní údaje Partnerů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem Správce.

4         Kategorie příjemců osobních údajů

Správce bude předávat osobní údaje Partnerů příslušným orgánům veřejné moci, bude-li o to požádán (např. finančním úřadům apod.). Tito příjemci budou osobní údaje Partnerů zpracovávat jako samostatní správci.

Vedle toho je Správce oprávněn předat osobní údaje Partnerů příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé (např. subjekty poskytující služby účetnictví, daňového poradenství, tiskové a poštovní služby, právní služby, IT služby, cloudové služby, případně auditoři apod.). Správce bude předávat osobní údaje jen těm zpracovatelům, kteří Správci zaručí, že osobní údaje Obchodních partnerů nebudou předávány žádnému dalšímu zpracovateli, který nebude schopen zajistit dostatečné zabezpečení osobních údajů.

5         předávání do třetích zemí či mezinárodním organizacím

Správce nebude předávat osobní údaje Partnerů do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

6         Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů na základě jiného právního základu.

6.1         Jednání o uzavření smlouvy (dohody)

Za tímto účelem Správce bude zpracovávat osobní údaje Partnerů po dobu vyjednávání podmínek smlouvy (dohody) až do okamžiku uzavření příslušné smlouvy (dohody).

Pokud k uzavření smlouvy (dohody) nedojde, bude Správce zpracovávat osobní údaje Partnerů maximálně po dobu 1 roku od poslední komunikace Správce s Partnerem.

6.2        Plnění uzavřené smlouvy (dohody)

Za tímto účelem Správce bude zpracovávat osobní údaje Partnerů do zániku poslední z povinností sjednaných v uzavřené smlouvě (dohodě).

6.3        Plnění právních povinností ze strany Správce

Za tímto účelem Správce bude zpracovávat osobní údaje Partnerů po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce (např. daňové doklady musejí být uchovávány po dobu 10 let).

6.4        Oprávněné zájmy Správce

Za tímto účelem Správce bude zpracovávat osobní údaje Partnerů po dobu existence příslušného právního nároku (např. do doby zaplacení faktury), maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

6.5        Výmaz osobních údajů

Bezodkladně po uplynutí doby zpracování osobních údajů, nejpozději však do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování, Správce příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizuje či zlikviduje.

7         Práva subjektů údajů

Každý Partner má mimo jiné tato práva:

  • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
  • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
  • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce (viz odst. 3.4 výše);
  • právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

V případě, že se Partner domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7.

8         ZÁKLADNÍ pojmy

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tzv. subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správcem je obecně osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Příjemcem je obecně jakákoli osoba, které jsou osobní údaje poskytnuty.

Zpracovatelem je obecně jakákoli osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce. Zpracovatel je současně vždy i příjemcem.

9         Další informace o zpracování osobních údajů

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v odst. 2.2 výše.

Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 PF

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K OBJEDNÁVCE

Zapomenuté heslo
ZobrazitZboží k porovnání: 0 ks

Odborná pomoc

Potřebujete se na cokoliv zepat, nebo si nechat odborně poradit s výběrem z naší nabídky, neváhejte se na nás obrátit. Naši odborníci Vám poskytnou kvalifikované informace.

Jméno:
Telefon:
Email:
Váš dotaz:
Odeslat